חב"ד ליובאוויטש

פסק דין שהרבי שליט"א מליובאוויטש הוא מלך המשיח

פסק דין

כבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש בשיחות קודש שבת פרשת שופטים ה'תשנ"א, קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז.

וזה לשונו הקדוש:..צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" וה"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל.. עד הנבואה העיקרית - הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא". עד כאן לשונו הקדושה.

בשיחת קודש שבת פרשת וירא ה'תשנ"ב אומר כ"ק אדמו"ר:..בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה (לא רק המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש. עד כאן לשונו הקדושה.

בשיחת קודש פרשת משפטים ה'תשנ"ב אומר כ"ק אדמו"ר:..וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו', בחזקת שהוא משיח" [ועוד הוסיף על פס"ד הנ"ל את המילים:] ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי". ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.

הרינו קובעים בזה פסק הלכה על-פי דין תורתינו הקדושה - מבוסס על ההלכה שברמב"ם פרק ז' מהלכות יסודי התורה הלכה א'; פרק ט' הלכה ב'; ופרק י' הלכה א' - שכבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח יש לו דין נביא, ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא [ומובן משיחותיו שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"], וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות, ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'בלחמת ששת הימים' וב'מלחמת המפרץ', ועוד ועוד.

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, חיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה - שהוא המלך המשיח, ויתגלה אלינו מיד ממש.


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


לצפיה בחתימות מאות הרבנים שחתמו על פסק דין זה לחץ/י כאן
צור קשררבי

שפותקישוריםפסק דין

מקורות נוספיםLubavitch Network
הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | צור קשר
כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Psak Din. All rights reserved.
אתר זה תחת קבוצת LubavitchNetworks, רשת חב"ד ליובאוויטש